Luchtkwaliteitsonderzoek – Berekeningen en rapportages

Luchtvervuiling is het verschijnsel waarbij de ons omringende lucht wordt verontreinigd door stoffen die daar van oorsprong niet in voorkomen. Deze stoffen kunnen afkomstig zijn van natuurlijke bronnen of van menselijke bronnen. De invloed van industriële bronnen door emissies vanuit schoorstenen of andere bronnen op de omgeving kan worden bepaald middels verspreidingsberekeningen.

Met behulp van het Nieuw Nationaal Model (NNM) worden deze emissies door Meijer Milieuadvies naar de lucht gemodelleerd. Zo wordt inzicht verkregen in de concentraties van stoffen in de lucht nabij gevoelige objecten. Dit is van belang bij het toetsen van bijvoorbeeld in vergunning vastgelegde geurcontouren, dan wel het vastleggen van een potentiële hindergrenzen.

De beïnvloeding van luchtkwaliteit kan ook getoetst worden aan niet in betekenende mate (NIBM) criteria uit de wet luchtkwaliteit. Daarbij worden ook emissies van het wegverkeer betrokken. Emissies vanwege wegverkeer worden door ons afhankelijk van de specifieke situatie gemodelleerd met CAR. De Wet Geurhinder en Veehouderij (WGV) wordt gebruikt om de geurhinder van inrichtingen die een vergunning Wet milieubeheer aanvragen te beoordelen.

Indirect heeft deze wet ook consequenties voor de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke projecten. Bij bestemmingsplannen en bouwvergunningen voor woningen moet namelijk bekeken worden of een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd is én of geen belangen worden geschaad. Door het uitvoeren van geurverspreidingsberekeningen kan Meijer Milieuadvies voor u vaststellen of er geen sprake is van overschrijding van wettelijk vastgelegde geurhindergrenzen.